همیاری با اهسا

بسیار خوشحالیم که به کودکان و مادران این برزوبوم می اندیشید و درنظردارید مسئولانه ما را همیار باشید. از این بابت به خود می بالیم و بسیار مسروریم.

  کمک های شما به اهسا می تواند به صورت های زیر اجام گیرد:


* کمک های فردی

* کمک های سازمانی

برای آشنایی بیشتر و اعلام همیاری در هریک از موارد بالا روی آن ها کلیک نمایید.