نیاز های فوری اهسا

همیاری و مددرسانی به اهسا به طرق زیر امکان پذیر است:

  •  کمک های فوری
  • همکاری داوطلبانه  (انتخاب)
  • همکاری به عنوان اسپانسر  (انتخاب)
  • کمک مالی

برای واریز وجوه نقدی خود جهت کمک به اهسا می توانید از شماره حساب(ها) یا شماره کارت(ها)ی زیر استفاده کنید.

​​

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

صاحب یا صاحبان حساب

سامان

902-810-2423-0001

6219-8610-1531-2845

انجمن اهسا