اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره انجمن اهسا : 
  • آقای مهدی نصرالهی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت رئیس هیت مدیره
  • خانم زهرا آقایی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت نائب رئیس هیئت مدیره
  • خانم افسانه نساجان عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت مدیر عامل 
  • آقای مهدی حمیدی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت خزانه دار
  • آقای دکتر ناصر حاجیان مطلق عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای علی اکبر عبدالحسینی عضو علی البدل هیئت مدیره
  • خانم دکتر اشرف دهقانی عضو علی البدل هیئت مدیره
  • خانم فریبا میرزایی مقدم در سمت بازرس
  • خانم فاطمه آقایی در سمت بازرس علی البدل


مهمان :  6
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  0
کل مشاهده :  1547